Archive for politiek

BETOOG WONINGBOUWSTRATEGIE

D66 Oosterhout

Voorzitter,

De komende periode ligt er een flinke uitdaging als het gaat om woningbouw. Wij vinden het goed om te lezen dat u nadrukkelijk de samenwerking in de regio Breda-Tilburg en in het bijzonder met de gemeente Breda aanhaalt. Over de manier hoe u met dit vraagstuk om wilt gaan binnen de gemeentegrenzen verschillen we deels van mening.

U zegt op zoek te willen naar woningbouwlocaties buiten het bestaande stedelijke gebied om een antwoord te geven op woningvragen. In een visie vraag je je af: wat voor stad wil je zijn. Dat moet wat ons betreft niet alleen vraaggedreven maar ook ideologisch gedreven zijn. D66 zet in op inbreiding, in plaats van uitbreiding. Liever wat minder grondgebonden woningen en wat meer de hoogte in, dan uitdijen in allerlei windstreken. Wij hebben hier vooral vijf redenen voor:

 

  1. Mensen kiezen juist voor wonen in Oosterhout omdat het een kleinere, compacte stad is. Wij zien het als waardevol om dat compacte te behouden en niet een tweede Breda te worden.
  2. Er is gewoonweg ruimte voor inbreiding. Door het kopen van de Arendshof II is er unieke ruimte in de binnenstad ontstaan voor woningbouw. Wij willen dit gebied ontwikkelen in combinatie met het bankenplein. Met aandacht voor betaalbare woningen en veel groen, zo krijgt de binnsntad een gezond en modern karakter. Door beide plekken samen te ontwikkelen ontstaat er een geheel. Dat gaat versnippering tegen en er is ruimte om een iconisch en kenmerkend nieuw stadshart te creëren. De huidige visie voor het bankenplein heeft natuurlijk al geld gekost, maar een gelijktijdige ontwikkeling van beide gebieden levert meer op dan de som geld die het gekost heeft. Graag dienen we daarom een motie in.
  3. We gaan meer bouwen en er komen dus ook meer mensen in onze gemeente te wonen. Ons buitengebied en onze natuur bieden op tal van manieren een uitlaatklep voor al die mensen om er even tussenuit te gaan. Dit geeft onze gemeente ook een goed en gezond leefklimaat. Nu is dat gebied behoorlijk druk op dagen met mooi weer. Verschillende vormen van recreatie kunnen nu nog maar net naast elkaar bestaan op sommige plaatsen. Als er meer mensen bij komen in deze gebieden wordt het nog drukker. Laten we het buitengebied niet verkleinen. We zetten het liever in voor mensen die naar buiten willen.
  4. U wil betaalbare huizen. Kijkt u dan vooral ook naar wat kleinere huizen, en kleinere woonvormen zoals tiny houses. Die kunnen prima in de stad staan. Ze nemen minder ruimte in. Dat scheelt in de prijs en in de oppervlakte per huis. Dit komt de betaalbaarheid ten goede.
  5. Als je wonen in het huidige buitengebied in grotere mate mogelijk wil maken: kijk dan eerst naar bestaande bebouwing. In juni 2020 verscheen er een onderzoek van Hogeschool Rotterdam-student Jochem Vermeulen waarin waardevolle herbestemming van cultuurhistorisch erfgoed in agrarisch gebied aan de orde komt. Er wordt gesteld dat er veel onroerend goed leeg komt te staan. Die trend is al voorzichtig zichtbaar. Om verloedering tegen te gaan, de leefbaarheid van het buitengebied te vergroten en betaalbaar te houden is het zinvol om te kijken hoe er makkelijker herbestemd kan worden. En dat is een bredere opgave dan sec een pand veranderen van bestemming agrarisch naar wonen. We denken dan aan woongroepjes of woning splitsing bijvoorbeeld.

Al met al zien wij dus ruimte om juist in het hart van de stad aan de slag te gaan met de woningbouwvisie. Groener er kleinere huizen zijn daarbij de sleutelwoorden. Wij worden liever een ‘groen Manhattan van Breda’ waar men naar buiten kan, dan een eindeloos uitgestrekte provinciestad.

Dank u wel voorzitter.

RAADSBIJDRAGE ONTWERPVERKLARING GEEN BEDENKINGEN ZONNEPARK A59

D66 Oosterhout

Voorzitter,

U vraagt ons om een verklaring van geen bedenkingen af te geven voor de ontwikkeling van een zonnepark in de Oranjepolder. Uit onze eerdere bijdragen blijkt al wat wij belangrijk vinden: prioriteit bij zon op dak, en in een zonnepark versterking van cultuurhistorische- en natuurwaarden in het landschap en een goede participatie. We zijn niet tegen een zonnepark op zich, maar wel als de noodzaak niet duidelijk is.

Wat betreft de participatie. Dit is in het afgelopen jaar uitvoerig aan de orde gekomen. Het belangrijkste punt voor ons is dat belanghebbenden goed moeten worden meegenomen en op tijd moeten worden geïnformeerd. Wat ons betreft mag duidelijker worden gecommuniceerd waarom een zonnepark nodig is. Want er liggen nog veel daken leeg. Waarvan u aangeeft een deel niet te mogen meenemen? Van wie mag dat dan niet? En waar ligt die grens dan, bijvoorbeeld bij welk bedrijfsdak telt en welk niet? We hebben meerdere signalen gekregen van mensen die het onbegrijpelijk vinden dat er nog zoveel daken leeg zijn, bijvoorbeeld van panden van Thuisvester. Met Thuisvester moeten toch dingen te regelen zijn.

Over de start van het zonneparkproces is een en ander op de gemeente aan te merken in hoe inwoners zijn meegenomen. Nu we in het proces weer een horde verder nemen zijn er alsnog een heleboel vragen over de specifieke noodzaak van een zonnepark. Uw houding is wel verbeterd na enkele informatiemomenten, onder andere ter plaatse. Kan de portefeuillehouder aangeven hoe hij concreet denkt de inwoners in het vervolg van het proces verder mee te nemen en hoe hij concreet uit wil leggen dat we een zonnepark en straks een windpark nodig hebben?

Wat betreft de cultuurhistorische- en natuurwaarden is een en ander weergegeven in de ruimtelijke onderbouwing. Langs het recreatieve fietspad wordt natuur aangelegd die, hopelijk, zo goed mogelijk in het bestaande landschap past. We zijn benieuwd naar de verdere gedetailleerde uitwerking hiervan. De initiatiefnemer heeft op eigen terrein in Moerdijk een zonnepark gerealiseerd dat ook in een bloemrijk grasland staat. Wordt dit een kopie daarvan? De werkgroep biodiversiteit is in beginsel een goed initiatief, vooral omdat de omgeving inhoudelijk kan worden meegenomen. Maar welke rol heeft deze werkgroep precies? En wie heeft de regie? En wat doet de gemeente specifiek op het gebied van de vaak genoemde biodiversiteit, nu en op langere termijn?

Wij vinden versteviging van de biodiversiteit een belangrijk punt voor onze leefomgeving. Maar het mag nog allemaal wat specifieker. Voor nu en op langere termijn. Ter inspiratie bieden we u graag een exemplaar aan van het boek ‘Bescherming van de biodiversiteit, een weerbarstige uitdaging’. Daar staan veel goede en passende voorbeelden in, toegespitst op het maken van beleid ter bevordering van biodiversiteit.

En, misschien een beetje vooruitlopend op de volgende stap in het proces, nog een mogelijkheid om extra winst te halen uit het project: u gaat de grond onder en rond de panelen inzaaien met bloemrijk grasland. In Oosterhout huist de oudste bijenhoudersvereniging van Nederland. We kunnen ons voorstellen dat zij blij zijn met 37 hectare bloemrijk grasland. Ook lieten zij in de krant optekenen dat ze op zoek zijn naar een locatie. Het lijkt ons een idee als de gemeente uit eigen beweging contact wil opnemen met het gilde en samen met hen wil kijken of er een combinatie te maken is. Dan krijgt het een echt Oosterhouts tintje en u geeft de grond een duidelijke dubbelfunctie.

Dank u wel voorzitter.